Chứng chỉ rừng FSC

* Chứng nhận FSC của Công ty

* Quy định quản lý sâu bệnh hại và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật năm 2023

* Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng sản xuất năm 2023

* Cam kết không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có thành phần hóa chất trong danh mục cấm sử dụng

Kế hoạch bảo vệ hành lang ven suối, khu vực khoanh nuôi và giảm thiểu xói mòn năm 2023

* Quy trình hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải năm 2023

* Kế hoạch điều tra, rà soát diện tích bảo vệ, khoanh nuôi bảo vệ và hành lang nguồn nước năm 2023.

* Kế hoạch giám sát, đánh giá các kế hoạch nằm trong mục tiêu quản lý của Công ty năm 2023

* Quy trình kỹ thuật khai thác rừng trồng tác động thấp năm 2023

Kế hoạch giám sát các hoạt động chứng chỉ rừng FSC năm 2023

* Qui trinh 140 chuoi hanh trinh san pham

* Cam ket khong dua nhan hoi lo

Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 1 năm 2023

Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 2 năm 2023

Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 3 năm 2023

Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 4 năm 2023

Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 5 năm 2023

* Quy trình đánh giá tác động xã hội và tác động môi trường

* 10 Nguyên tắc theo tiêu chuẩn FSC 

* Quy trình an toàn lao động

Quy trình giám sát các hoạt động lâm nghiệp tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh

HT Kế hoạch QLRBV điều chỉnh năm 2021

* Quy trình thiết kế thi công, duy tu, bảo dưỡng đường vận xuất, vận chuyển

BAN CAM KET THUC HIEN QUAN LY RUNG BEN VUNG FSC

*Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 1.2022

*Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 2.2022

*Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 3.2022

*Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 4.2022

*Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 5.2022

*Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 6.2022

*Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 7.2022

BC tổng hợp kết quả giám sát tháng 8 năm 2022

Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 9 năm 2022

Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 10 năm 2022

Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 11 năm 2022

Báo cáo về việc tổng hợp kết quả giám sát tháng 12 năm 2022

BC kết quả giám sát T1-2021

BC kết quả giám sát T2-2021

BC kết quả giám sát T3-2021

BC kết quả giám sát T4-2021

BC kết quả giám sát T5-2021

BC kết quả giám sát T6-2021

BC kết quả giám sát T7-2021

 

 

LIÊN KẾT

15. IDesk
0. Lich cong tac
1. Bao DSCVN
2. UBND tinh BD
3. VP UBND tinh
5. UBND huyen VC
6. So Tai chinh
7. So KH&DT

8. So Noi vu

9. So LDTB&XH
10. So Cong thuong
10 So NNPTNT
11. Tong cuc LN
12. Cong TTDN
13. Thu vien PL

THỐNG KÊ TRUY CẬP