Trang chủ >> Trồng rừng và khai thác

Đẩy mạnh công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Công ty luôn đặt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng lên hàng đầu, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng sống còn của Công ty. Công ty đã kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, thành lập Ban chỉ huy PCCCR Công ty (Quyết định số 63/QĐ- LNHT ngày 10/3/2016 kèm theo quy chế hoạt động của Ban chỉ huy);thành lập Đội, Tổ PCCCR tại các đơn vị cơ sở (Quyết định số 64/QĐ-LNHT- ngày 10/3/2016); thành lập Đội cơ động Văn phòng Công ty (Quyết định số 65/QĐ- LNHT ngày 10/3/2016). Xây dựng phương án BVR-PCCCR năm 2016.  Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác BVR-PCCCR…

LIÊN KẾT

15. IDesk
0. Lich cong tac
1. Bao DSCVN
2. UBND tinh BD
3. VP UBND tinh
5. UBND huyen VC
6. So Tai chinh
7. So KH&DT

8. So Noi vu

9. So LDTB&XH
10. So Cong thuong
10 So NNPTNT
11. Tong cuc LN
12. Cong TTDN
13. Thu vien PL

THỐNG KÊ TRUY CẬP