Đẩy mạnh công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

cong-tac-bao-ve-rung

Công ty luôn đặt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng lên hàng đầu, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng sống còn của Công ty.

Công ty đã kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, thành lập Ban chỉ huy PCCCR Công ty (Quyết định số 63/QĐ- LNHT ngày 10/3/2016 kèm theo quy chế hoạt động của Ban chỉ huy);thành lập Đội, Tổ PCCCR tại các đơn vị cơ sở (Quyết định số 64/QĐ-LNHT- ngày 10/3/2016); thành lập Đội cơ động Văn phòng Công ty (Quyết định số 65/QĐ- LNHT ngày 10/3/2016).

Xây dựng phương án BVR-PCCCR năm 2016.

 Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác BVR-PCCCR đầy đủ. Kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng tại từng thời điểm cụ thể.

Công ty phối hợp với Hạt kiểm Lâm, UBND xã Canh Liên, UBND xã Canh Hiệp và Ban quản lý các làng Hà Giao, Kon Lót, Kà Nâu, KàBông, KàBưng xã Canh Liên; Làng Kà Te xã Canh Thuận; Làng Canh Giao xã Canh Hiệp – Huyện Vân Canh và Làng Phú Hải - xã Phú Mỡ - huyện Đồng Xuân - tỉnh Phú Yên, tổ chức họp tuyên truyền về công tác quản lý BVR-PCCCR đến nhiều tầng lớp người dân trong thôn, làng. Từ đầu năm đến nay Công ty đã tổ chức được 22 cuộc họp tuyên truyền BVR-PCCCR đến các làng bản có rừng của Công ty trên 1.180 lượt người tham gia, và ký cam kết với nhân dân địa phương về công tác PCCCR. Nhưng do sự hiểu biết của người dân còn hạn chế, sử dụng lửa trong quá trình xử lý thực bì còn bất cẩn, để xảy ra cháy lan dưới tán rừng trồng khu vực Canh Giao (tiểu khu 363A – xã Canh Hiệp) và khu vực Suối I (tiểu khu 357B1 – Thị trấn Vân Canh) diện tích 5,3 ha nhưng không thiệt hại về kinh tế.

 Công ty cùng với Ban quản lý làng Hà Giao, Kon Lot xã Canh Liên, BQL làng Canh Giao xã Canh Hiệp và Ban quản lý làng Phú Hải xã Phú Mỡ – huyện Đồng Xuân- Phú Yên, đã thành lập được 5đội PCCCR với tổng số 90 người, thành phần là những lực lượngtrẻ, khỏecó đủ điều kiện để thực hiện công việc khi có biến cố cháy rừng xảy ra và một số nhiệm vụ khác.

Công ty phối hợp với Hạt kiểm lâm tham gia chốt chặn, truy bắt lâm sản trái phép thu giữ được 0,423 mgỗ gụ lau và 3 khúc tra đá đường kính 15cm, dài 100cm và 4 xe honda ( bàn giao Hạt kiểm lâm Vân Canh xử lý). Công ty, Hạt kiểm Lâm và UBND xã Canh Liên truy quét phát hiện tiêu hủy gỗ gụ lau với khối lượng 2,616mtại khoảnh 1, tiểu khu 341, xã Canh Liên.

Song song với công tác tuyên truyền Công ty đã đầu tư trang thiết bị phục vụ QLBVR, PCCCR.Trong năm 2016 tại 2 trạm, Hà Dế, Canh Liên đã thi công được 0,9 km đường đai cản lửa những vị trí xung yếu có khả năng cháy lan cao, qua thực tế đã phát huy hiệu quả. Sửa chữa lại bảng tin tại trạm Cà Te. Mua dụng cụ, công cụ hỗ trợ QLBVR và PCCCR. Tổng kinh phí là 1.911.200.000 đồng.

Công ty liên hệ với Phòng PC 64 Công an tỉnh Bình Định đăng ký cho cán bộ QLBVR của Công ty tập huấn công tác quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ 02 đợt, với 18 người tham gia.

LIÊN KẾT

15. IDesk
0. Lich cong tac
1. Bao DSCVN
2. UBND tinh BD
3. VP UBND tinh
5. UBND huyen VC
6. So Tai chinh
7. So KH&DT

8. So Noi vu

9. So LDTB&XH
10. So Cong thuong
10 So NNPTNT
11. Tong cuc LN
12. Cong TTDN
13. Thu vien PL

THỐNG KÊ TRUY CẬP