Tài chính

BCTC Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Báo cáo tài chính 2015
Báo cáo tài chính 2016
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017                                                                                                                                                                                                                 Báo cáo tài chính 2017                                                                                                                                                                                                                                   Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018                                                                                                                                                                                                         Báo cáo Tài chính quý 3-2018                                                                                                                                                                                                                           Báo cáo Tài chính Năm 2018                                                                                                                                                                                                                             Báo cáo chế độ tiền Lương, thưởng năm 2018                                                                                                                                                                                                 Phu lục 5 - Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 và 3 năm gần nhất.                                                                                                                       Phụ lục 6 - Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2018.                                                                                                                                           Phụ lục 8 - Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018.                                                                                                                                     BCTC Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019

LIÊN KẾT

vpdtxd
calendar

bao-dien-tu
baobinhdinh
Logo_dan-tri
so-tai-chinh
nn
cttdoanhnghiep
tcln

THỐNG KÊ TRUY CẬP