Sơ đồ tổ chức

Untitled

QUY ĐỊNH

Quyền hạn và trách nhiệm

của Ban Giám đốc Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh

(Ban hành kèm theoThông báo  số: 16/TB-TCCB-LNHT ngày 09/1/2020 
của Chủ tịch Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh)

Quy chế này nêu ra những quy định nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ và quyền hạn, xác định nguyên tắc làm việc, cách thức chung về quản lý điều hành của Ban Giám đốc Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh.

  1. ÔNG: CÁI MINH TÙNG - CHỦ TỊCH CÔNG TY - PHỤ TRÁCH CHUNG.

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty, giải quyết và trình bày lên cấp trên những vấn đề thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ;

- Ban hành các quy chế hoạt động quản lý Công ty, phê duyệt báo cáo 

- Giải quyết và trình bày lên cấp trên những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý doanh nghiệp Nhà nước, những chủ trương mà Cấp ủy đã thống nhất.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Tỉnh về lĩnh vực điều hành của doanh nghiệp, thực hiện các chức năng kinh doanh, những chỉ tiêu được Nhà nước giao.

- Quản lý công tác chuyên môn: phụ trách Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Kế toán - tài chính. Sinh hoạt tại phòng Kế hoạch, Kỹ thuật tổng hợp và phòng Kế toán.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty cụ thể: quản lý doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, về liên doanh liên kết với các đơn vị khác, về tổ chức bộ máy cán bộ của Công ty.

  1. PHÓ GIÁM ĐỐC - ĐỖ MINH CHẤN

- Phó Giám đốc trực khi Giám đốc đi vắng, thay mặt Giám đốc điều hành công việc chung của Công ty. Nếu Giám đốc ủy quyền thì giải quyết đúng nội dung Giám đốc ủy quyền và giải quyết xong phải báo cáo lại cho Giám đốc biết.

- Phụ trách lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng: đất đai, phòng cháy chữa cháy rừng. Phụ trách phòng QLBVTNR, công tác hành chính và các đơn vị (Trạm) cơ sở trực thuộc. Chịu trách nhiệm giải quyết đúng nguyên tác quản lý, SXKD thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách và báo cáo lại cho Giám đốc biết.

- Nhiệm vụ đảm trách và các chủ trương lớn sẽ bàn với Ban lãnh đạo và được sự thống nhất phần việc thuộc lĩnh vực nào phụ trách thì chịu trách nhiệm về lĩnh vực đó.

- Tham mưu với Giám đốc về nhiệm vụ đảm trách 01 lần / 01 tuần. Lên lịch công tác hàng tuần và đi cơ sở 01 lần / 01 tuần.

- Thay mặt Giám đốc dự các cuộc họp khi Giám đốc bận đi công tác.

- Được ký tạm ứng, thanh toán lĩnh vực phụ trách dưới 24 triệu đồng.

- Chỉ đạo các phòng ban và các đơn vị cơ sở trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Giải quyết các nguyên tắc quản lý kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Sinh hoạt tại phòng QLBVTNR, TCHC.

  1. KIỂM SOÁT VIÊN - NGUYỄN BẰNG

- Thực hiện theo quy chế hoạt động của Kiểm soát viênđã được chủ sở hữu (UBND tỉnh) phê duyệt - Thay mặt chủ sở hữu giám sát toàn bộ mọi hoạt động của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh.

- Đi thực tế các đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty nắm tình hình hoạt động để báo cáo chủ sở hữu; trước khi báo cáo nội dung thông qua lãnh đạo Công ty biết.

Nội dung trên Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh thông báo rộng rãi cho toàn thể CBNV-LĐ biết để tiện việc liên hệ công tác.

Nhận được thông báo này đề nghị các ông Trưởng (phó) các phòng ban, các đơn vị cơ sở trực thuộc triển khai nội ội dung cho CBNV của đơn vị mình biết và thực hiện.

Thời gian thực hiện thông báo này kể từ ngày 01/9/2016 trở đi, những phân công trước đây không còn hiệu lực./.

 

Giám đốc Cái Minh Tùng đã ký.

LIÊN KẾT

vpdtxd
calendar

bao-dien-tu
baobinhdinh
Logo_dan-tri
so-tai-chinh
nn
cttdoanhnghiep
tcln

THỐNG KÊ TRUY CẬP