Lịch sử phát triển của công ty

* Quá trình hình thành và phát triển qua các giai đoạn:

            Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh nguyên là Lâm trường Hà Thanh trực thuộc Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Bình Định. Đến năm 1995, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thành lập Doanh nghiệp nhà nước Lâm trường Hà Thanh trực thuộc Sở Nông lâm nghiệp Bình Định tại quyết định số 2276/QĐ-UB ngày 29/9/1995. Đến năm 2006, thực hiện Nghị định số 200/2004/NĐCP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt phương án tổ chức Lâm trường Hà Thanh thành Công ty Lâm nghiệp Hà Thanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 25/12/2006. Đến năm 2007 thực hiện Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 28/6/2006 của Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ra Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 chuyển các Công ty Lâm nghiệp Hà Thanh, Sông Kôn thành Công ty con của tổng Công ty PISICO. Đến năm 2010 thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Hà Thanh thành Công ty TNHH một thàn viên thực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 22/6/2010.

            Từ năm 2010 đến nay, Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh hoạt động ổn định và ngày một phát triển.

LIÊN KẾT

vpdtxd
calendar

bao-dien-tu
baobinhdinh
Logo_dan-tri
so-tai-chinh
nn
cttdoanhnghiep
tcln

THỐNG KÊ TRUY CẬP