Thông báo về việc thực hiện các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017

THÔNG BÁO

về việc thực hiện các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng,
phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017

 • Căn cứ luật Bảo vệ rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
 • Căn cứ quyết định số: 40/QĐ-LNHT, ngày 27/2/2017 của Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh về việc thành lập Ban chỉ huy QLBVR - PCCCR;
 • Căn cứ quyết định số: 45/QĐ-LNHT-BCH, ngày 28/2/2017 của Ban chỉ huy QLBVR-PCCCR Công ty TNHIT lâm nghiệp Hà Thanh về việc thành lập Đội, tổ QLBVR - PCCCR;
 • Căn cứ Phương án, kế hoạch QLBVR-PCCCR năm 2017 của Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh;

Nay Ban chỉ huy Quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh thông báo:

 1. Ban chỉ huy QLBVR-PCCCR Công ty tổ chức phân công trực 24/24h ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ; tại văn phòng Công ty đe kiếm tra, điều hành công tác QLBVR-PCCCR, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.
 2. Các trạm quản lý bảo vệ rừng Canh Liên, Kà Te, Hà De, Canh Giao kiếm tra thường xuyên các vị trí rừng có khả năng xảy ra cháy cao, diện tích rừng trồng có lượng thực bì sau chăm sóc nhiều, dày, để cảnh giác; phân công trực PCCCR 24/24h tất cả các ngày trong tuần, trong tháng kể cả ngày lễ, kỷ niệm, để có trách nhiệm cao trong công tác QLBVR-PCCCR được giao; thời gian phân công trực QLBVR-PCCCR kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.
 3. Thành viên Ban chỉ huy QLBVR-PCCCR Công ty, các đội, tổ thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các đội, tổ QLBVR- PCCCR các làng trên lâm phận quản lý đế tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác QLBVR-PCCCR; trong thời điểm nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp nguy hiểm, cực kỳ nguy hiếm.
 4. Ban chỉ huy, các đội, tổ, QLBVR-PCCCR thường xuyên giữ liên lạc 24/24h, cập nhật thông tin, thông báo, chỉ đạo trong công tác QLBVR-PCCCR.
 5. Tất cả các thành viên Ban chỉ huy, đội, tổ QLBVR-PCCCR yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế hoạt động ỌLBVR-PCCCR và chịu trách nhiệm trước Giám dốc./.^

Noi nhận:

 • Giám đốc (thay báo cáo)
 • Các phòng ban;
 • Các đơn vị cơ sở;
 • Lưu: VT, QLBVTNR^v

LIÊN KẾT

vpdtxd
calendar

bao-dien-tu
baobinhdinh
Logo_dan-tri
so-tai-chinh
nn
cttdoanhnghiep
tcln

THỐNG KÊ TRUY CẬP