Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Năm 2016

 • Căn cứ Nghị Định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí;
 • Căn cứ Thông tư số 188/2014 TT-BTC ngày 10/12/20164 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngàỵ 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều của Luật Thực hành, tiết kiệm chong lãng phí;
 • Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 06 tháng 05 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016;
 • Căn cứ công văn số 88/STC-QLNS ngày 13 tháng 01 năm 2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2016.

Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh báo cáo kết qủa thực hiện chương trình tiết kiệm, chống lãnh phí trong năm 2016 như sau:

I/ Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí

 1. Công tác tuyên truyền, phố biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTK, CLP) đến toàn thể CBCNV trong công ty:

Công ty phối hợp BCH Công đoàn phổ biển rộng rãi đến toàn thể CBCNV trong Công tỵ về Quyết định 1489/QĐ-UBND ngày 06 tháng 05 năm 2016 và Chương trình thực hành tiết kiệm chổng lãng phí trong năm 2016 của tỉnh thông qua các cuộc họp.

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành

dộng THTK, CLP và việc THTK, CLP:                                                      ’

Thường xuyên chỉ đạo các bộ phận phòng ban tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí như tiết kiệm đồ dùng văn phòng, tiết kiệm nhiên, nguyên vật liệu, tiết kiệm điện, gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng năm cho từng CBCNV. Có sự kiểm tra chéo với nhau giữa các phòng trong việc thực hành tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, và các chi phí văn phòng phẩm.

Sắp xếp thời gian bố trí công việc hợp lý, hạn chế chi công tác phí và nhiên liệu xe ô tô đi công tác.

Để hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả đầu tư trồng rừng công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan trên cơ sở đơn giá, định mức nhà nước qui định, các bộ phận liên quan phải cụ thê hóa và găn với thực tê tại đơn vị xây dựng lại các định mức đơn giá trông rừng và chăm sóc rừng sát với thực tế dảm bảo thấp hơn hoặc bàng qui định Nhà nước hiện hành.

 1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THTK, CLP.

Việc thực hiện kiểm tra giám sát về THTK, CLP thông qua hình thức kiểm tra chéo giữa các phòng, trường hợp phát hiện các vi lãng phí kịp thời nhắc nhở nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV.

II/ Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệin, chống lãng phí

 1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực:
 • THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

Công ty đã xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế tài chính tại đơn vị và định mức tiêu hao nhiên vật liệu... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

 • THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp.

+ THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh ngiệp.

Việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện đúng theo qui chế chi tiêu nội bộ và qui chế quản lý tài chính mà đơn vị xây dựng, đảm bảo việc sử dụng vốn nhà nước có hiệu quả, vốn nhà nước không ngừng tăng lên qua các năm cụ thế vốn nhà nước năm 2016 là: 39.106 triệu, năm 2015 là 38.122 triệu tăng 984 triệu.

+ THTK, CLP trong quản lý, sử dụng đất và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ diện tích đất nhà nước giao phục vụ cho hoạt động SXKD tại đơn vị, hàng năm đơn vị có kiểm kê đánh giá chất lượng rừng trồng trên đất, hiệu quả sử dụng đất, không để đất hoàng phí, sử dụng đúng mục đích mang lại hiệu quả.

+ THTK, CLP tại doanh nghiệp Nhà Nước.

Doanh nghiệp thực hiện tốt việc quả lý chi phí tại đơn vị cụ thể: trong mua sắm, sử dụng phương tiện di lại và phương tiện, thiết bị làm việc. Hàng năm Công ty tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản, trang thiết bị làm việc của co quan và kịp thời thanh lý các tài sản hư hỏng, không cần dùng. Mở hệ thống số theo dõi cụ thể việc quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước đối với từng phòng, ban và người lao dộng, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản. Việc thay thế, sửa chữa các thiết bị làm việc đều có kiểm tra giám sát chặc chẽ bộ phận liên quan xác dịnh rõ nguyên nhân hư hỏng, và trách nhiệm của từng CBCNVC- lao dộng trong việc quản lý, sử dụng tài sản cơ quan, nếu tự gây hư hỏng sẽ phải bồi thường cho cơ quan, do vậy việc quản lý tài sản, trang thiết bị tại cơ quan chặt chẽ, kéo dài tuối thọ tài sản trang thiết bị, tiết kiệm việc múa sắm mới để sử dụng kinh phí cho công việc cấp thiết khác. Trong năm đơn vị có mua sắm trang bị thêm 1 xe ô tô con phục vụ cho HĐSX kinh doanh của đơn vị theo đúng tiêu chuẩn qui định nhà nước.

Trong việc lập các dự toán công trình dều thực hiện sát với thực tết đế tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 • Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCNV về luật THTK, CLP chưa thực sự đạt kết quả tốt do địa bàn hoạt động phân tán.

III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về THTK, CLP cần tập trung triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

 • Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật THTK, CLP và việc triển khai, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ vê thực hành tiêt kiệm, chông lãng phí.
 • Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác THTK, CLP gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan luôn nói không với tham nhũng, lãng phí.

Trên đây là toàn bộ báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị trong năm

qua. &>

Nơi nhận:

 • Sở tài chính
 • Lưu Cty.

 

LIÊN KẾT

vpdtxd
calendar

bao-dien-tu
baobinhdinh
Logo_dan-tri
so-tai-chinh
nn
cttdoanhnghiep
tcln

THỐNG KÊ TRUY CẬP