Kết quả đặt Barie kiểm soát lâm sản tại trạm QLBVR Kà Te

Kết quả đặt Barie kiểm soát lâm sản tại trạm QLBVR Kà Te

Kính gửi: UBND huyện Vân Canh.

  • Căn cứ Công văn số 3908/ƯBND-TH, ngày 08 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương lập Trạm kiểm tra, kiếm soát, vận chuyển lâm sản trên địa bàn huyện Vân Canh, Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh; thời gian lập trạm kiếm tra, kiểm soát vận chuyển lâm sản từ ngày 08/9/2016 đến 08/3/2017.
  • Thực hiện theo Quyết định số 1079/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện Vân Canh về việc ban hành quy chế hoạt động của Trạm quản lý bảo vệ rừng Kà Te thuộc Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh được đặt sào chắn (Barie) làm nhiệm vụ kiếm tra, kiểm soát lâm sản tại địa phần làng Kà Te, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh.

Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh đã tiến hành đặt sào chắn (Barie) tại trạm quản lý bảo vệ rừng Kà Te đế kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển lâm sản trái phép. Trong quá trình thực hiện Công ty phối hợp với Công an huyện Vân Canh, Hạt kiểm lâm Vân Canh đã thu lại kết quả như sau:

Ngày 24 tháng 12 năm 2016 thu giữ 09 xúc gỗ xẻ có khối lượng là 0,725m' và 01 xe máy.

Ngày 05/01/2017 thu giữ 09 xúc gỗ xẻ có khối lượng là 0,945m?, ngày 06/01/2017 thu giữ 05 xúc gỗ xẻ có khối lượng là 0,3 83 nv\

Tât cả tang vật thu được, Công ty đã bàn giao cho Hạt kiếm lâm Vân Canh xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình đặt Barie tại trạm quản lý bảo vệ rừng Kà Te đã hạn chế được tình hình vận chuyển lâm sản trái phép. Nhưng hiện nay, tình hình vận chuyển lâm sản trái phép trên trục đường từ xã Canh Liên về Thị trấn Vân Canh diễn biến phức tạp, khó lường. Đến nay trạm kiêm tra, kiêm soát vận chuyển lâm sản Kà te đã hết hiệu lực.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, kiểm soát lâm sản trên địa bàn Công ty quản lý; Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh báo cáo UBND huyện Vân Canh biết; đề nghị UBND tỉnh Bỉnh Định tiếp tục gia hạn trạm kiểm tra, kiểm soát vận chuyến lâm sản Kà te thuộc Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh

Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh kính báo cáo đến ủy ban nhân dân huyện Vân Canh biết, chỉ đạo./.i-.

Nơi nhận:

  • UBND huyện Vân Canh;
  • Ban lãnh đạo Công ty;
  • Lưu: VT; QLBVTNR.

LIÊN KẾT

vpdtxd
calendar

bao-dien-tu
baobinhdinh
Logo_dan-tri
so-tai-chinh
nn
cttdoanhnghiep
tcln

THỐNG KÊ TRUY CẬP